Bilgi Toplumu


Ticarî Ünvanı:
Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri San. Tic. A. Ş.
 

  

Adresi:
Kayalıoğlu Mahallesi İstiklal Caddesi No: 140 Akhisar/Manisa

 

Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu Başkanı - Süleyman Yalçın

Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Gazihasan Özer            

Yönetim Kurulu Üyesi - Burak Kantoğlu

 

Ticaret Sicil No : 6147

 

Ödenmiş Sermaye: 110.000.000,00 TL

 

Pay Sayısı: 1.100.000.000 TL   

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.  :

% 71,7  /  788.700.000,00  - 78.870.000,00  TL

T. Halk Bankası A.Ş. : 

%26,3  / 289.300.000,00  -   28.930.000,00  TL

Mehmet Keskinoğlu : 

%1 / 1.100.000,00 – 11000.000,00 TL

Fevzi Keskinoğlu :

%1 / 1.100.000,00 – 11000.000,00 TL

    

Mersis No :0548000587400078

 

Taahhüt Edilen Sermaye :Bulunmuyor

 

Bağımsız Denetim Resmi Sicili: 866048 (Ticaret Sicil No)   

 

Unvan: Hsy Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.

 

Adres:Cumhuriyet Mh. Yeniyol Sk. Bomonti Business Center No:8 K:4 D:22 Bomonti Şişli/İstanbul

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

Veri Sorumlusu        : KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VE DAMIZLIK İŞLETMELERİ  

  SAN. TİC. A. Ş (Bundan sonra KESKİNOĞLU olarak anılacaktır.)

 

Hizmet Adresi           : Kayalıoğlu Kasabası Akhisar / MANİSA

 

WebSitesi                 : http://www.keskinoglu.com.tr

Telefon                      :  0 (236) 427 25 72

Kep Adresi               : 

Kişisel verilerin korunması, veri sorumlusu olarakşirketimiz için hassas ve önemli bir konudur. Kişisel Verilerinizin 6698 SayılıKanun, Ulusal ve Uluslararası mevzuat çerçevesinde işlenmesine özen ve önemveriyoruz. Veri Sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin KorunmasıKanunu’na uyum sağlanması için kanunun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişiselverilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi,aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıylailgili yükümlülükler yerine getirilmektedir.

KESKİNOĞLU olarak; 6698 sayılıKişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerdenkaynaklanan faaliyetler çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi,saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz

·        Çalışan Adaylarımızı,

·        Stajyerlerimizi,

·        Çalışanlarımızı,

·        Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımızı,

·        Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanlarını,

·        Ziyaretçilerimizi,

·        Tedarikçilerimizin Çalışanlarını,

·        Tedarikçilerimizin Yetkililerini,

·        Yönetim Kurulu Üyelerini, Hissedarlarımızı bilgilendirmek amacıylaişbu aydınlatma metnini hazırladık.

Aydınlatma Metninin Kapsamı

 

İşbu Aydınlatma Metni;

a.   Kişisel Verileri Toplama Yöntemlerini ve HukukiSebeplerini,

b.  Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenenKişisel Verileri

c.   Kişisel Verilerin Hangi İş Süreçlerinde ve HangiAmaçlarla Kullanıldığını,

d.  Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak AmacıylaAlınan İdari ve Teknik Tedbirleri,

e.   Kişisel Verilerin Aktarımı,

f.    Kişisel Verileri Saklama Süreleri ve İmhaYöntemlerini,

g.  İlgili Kişilerin Haklarını içermektedir.

 

a)      Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Kanununamacını düzenleyen 1. Madde ile kanunun kapsamını düzenleyen 2. Maddde’yeuygun olarak, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronikortamda; teknik ve sair yöntemlerle, şirketimiz internet sitesi,  politikada yer verilen amaçlarıngerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalıhukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukları eksiksiz ve doğrubir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve şirketimiz veyaşirketimiz tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir. KişiselVerileriniz 6698 Sayılı Kanunun 5. ve 6. maddesi kapsamında tanımlandığışekliyle;

 

·        Kanunların açıkça öngörüldüğü

·        Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgiliolması

·        Veri sorumlusu olarak Şirketimizin hukukiyükümlülüğünü yerine getirmesi gereken

·        İlgili kişinin olarak alenileştirmeniz

·        Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunmasıiçin veri işlemenin zorunlu olması

·        İlgili kişi olarak sizlerin temel hak veözgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri içinveri işlenmesinin zorunlu olması durumlarında ve bu durumların mevcut olmamasıile açık rızanıza başvurularak işlenmektedir.

 

KESKİNOĞLU, kişisel verileri 6698 sayılı KVKK ve diğer ilgilimevzuata uygun olarak web siteleri, idari ve adli makamlardangelen tebligatlar, başvuru formları, iş sözleşmesi,sözleşmeler, özgeçmiş, iş yerinde bulunan elektronik takip ve fiziksel erişimkontrol sistemleri (örn: biyometrik ve kartlı geçiş sistemleri, CCTV), bilgisistemleri ve elektronik cihazlar (örn: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayarve telefonlar), İŞKUR ve özel istihdam büroları , Headhunter hizmeti sağlayantaraflar, üçüncü taraflar (örn: KKB ve Findeks), ziyaretçi kayıt işlemleri,idari ve ticari faaliyetlere ilişkin alınan belgeler ve ilgili kişi tarafındanbeyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla işitsel, elektronikveya yazılı olarak toplanmaktadır.

b)    Veri Konusu Kişi Gruplarının Kategorizayonu ve İşlenen Kişisel Veriler

 

·        Çalışan Adaylarımız,

·        Stajyerlerimiz,

·        Çalışanlarımız,

·        Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcılarımız,

·        Ürün veya Hizmet Alan Kişileri ve Çalışanların,

·        Ziyaretçilerimiz,

·        Tedarikçilerimizin Çalışanların,

·        Tedarikçilerimizin Yetkililerin,

·        Yönetim Kurulu Üyelerin, Hissedarlarımız

 

 
VeriKategorisi

1.       Kimlik

Ad Soyad, Anne-baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri,Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.

 

2.     İletişim
Adres No, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlıelektronik posta adresi(KEP), Telefon no v.b.

 

3.     Lokasyon

Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.

 

4.     Özlük
Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesikayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performansdeğerlendirme raporları v.b.

 

5.     Hukuki İşlem
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Davadosyalarındaki bilgiler v.b.

6.     Müşteri İşlem
Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, Senet, Çek bilgileri,Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.

7.     Fiziksel Mekan Güvenliği
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri,Kamera kayıtları v.b.

8.     İşlem Güvenliği
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkışbilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.

9.     Risk Yönetimi
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenenbilgiler v.b.

10. Finans
Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredive risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.

11. Mesleki Deneyim
Diploma bilgileri, Gidilen kursları, Meslek içi eğitimbilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.

12. Pazarlama
Alışveriş geçmiş bilgileri, Anket, Çerez kayıtları,Kampanya çalışmalarıyla elde edilen bilgiler v.b.

13. Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Görsel ve işitsel kayıtlar v.b.

17. Kılık ve Kıyafet
      Kılık Kıyafete ilişkin bilgiler v.b.

21. Sağlık Bilgileri
     
Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi,Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve
       protez bilgileri v.b.

23. Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
      
Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik Tedbirlerineilişkin bilgiler v.b.

24. Biyometrik Veri
     
Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taramasıbilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.

 

c)     Kişisel Verilerin Hangiİş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanıldığı

1.     Kimlik :

·        Ziyaretçi KayıtlarınınOluşturulması Ve Takibi

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Yetenek/ KariyerGelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Ürün/HizmetlerinPazarlama Sürecinin Yürütülmesi

·        Ücret PolitikasınınYürütülmesi

·        Tedarik Zinciri YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Talep/ŞikayetlerinTakibi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Sosyal Sorumluluk veSivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Reklam/Kampanya/PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Performans DeğerlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        Müşteri MemnuniyetineYönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileriYönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Üretim veOperasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satış SonrasıDestek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satın AlmaSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Lojistik FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İş Sürecininİyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        GörevlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Fiziksel Mekan GüvenliğiTemini

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Eğitim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin YanHaklar ve Menfaatlerin Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

·        Çalışan AdaylarınınBaşvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        ÇalışanAdayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

2.     İletişim:

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Ürün/HizmetlerinPazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Tedarik Zinciri YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Talep/ŞikayetlerinTakibi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Sosyal Sorumluluk veSivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·        Reklam/Kampanya/PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        Müşteri MemnuniyetineYönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileriYönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Üretim veOperasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satış SonrasıDestek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satın AlımSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Lojistik FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İş GüvenliğininSağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        GörevlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yönetilmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin Akdi veMevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Çalışan Memnuniyeti veBağlılığı Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışan Adaylarının BaşvuruSüreçlerinin Yürütülmesi

·        ÇalışanAdayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

 

3.     Lokasyon:

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Lojistik FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        GörevlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

4.     Özlük:

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Yetenek/Kariyer GelişimiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Ücret PolitikasınınYürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Performans DeğerlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Eğitim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Çalışanlar İçin YanHaklar ve Menfaatlerin Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

5.     Hukuki İşlem:

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Talep/ŞikayetlerinTakibi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Üretim veOperasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satın AlımSüreçlerinin Yürütülmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İş Denetim/Soruşturma/İstihbaratFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

6.     Müşteri İşlem:

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Ücret PolitikasınınYürütülmesi

·        Tedarik Zinciri YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileriYönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satın AlımSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Lojistik FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İş SürekliliğininSağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

7.     Fiziksel MekanGüvenliği

·        Ziyaretçi KayıtlarınınOluşturulması ve Takibi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Taşınır Mal veKaynakların Güvenliğinin Temini

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Fiziksel MekanGüvenliğinin Temini

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

 

8.     İşlem Güvenliği:

·        Ziyaretçi KayıtlarınınOluşturulması ve Takibi

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Erişim YetkilerininYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

9.     Risk Yönetimi:

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Taşınır Mal veKaynakların Güvenliğinin Temini

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Fiziksel MekanGüvenliğinin Temini

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Eğitim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Bilgi Güvenliği SüreçlerininYürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

10.  Finans:

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Yatırım SüreçlerininYürütülmesi

·        Ücret PolitikasınınYürütülmesi

·        Tedarik Zinciri YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Üretim veOperasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satın AlımSüreçlerinin Yürütülmesi

·        İş SürekliliğininSağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Finans ve Muhasebeİşlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin YanHaklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

11.  Mesleki Deneyim:

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Yetenek/Kariyer GelişimiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Ücret PolitikasınınYürütülmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlaması

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        GörevlendirmeSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Eğitim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Çalışanlar İçin YanHaklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Çalışan AdaylarınBaşvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

12.  Pazarlama:

·        Ürün/Hizmetlerin PazarlamaSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Sözleşme SüreçlerininYürütülmesi

·        Sosyal Sorumluluk veSivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

·        Reklama/Kampanya/PromosyonSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Pazarlama AnalizÇalışmalarının Yürütülmesi

·        Müşteri MemnuniyetineYönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·        Müşteri İlişkileriYönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet SatışSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Mal/Hizmet Satış SonrasıDestek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        İş Süreçlerininİyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Firma/Ürün/HizmetlereBağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

13.  Görsel ve İşitsel Kayıtlar:

·        Ziyaretçi KayıtlarınınOluşturulması ve Takibi

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Risk Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        Mal/Hizmet Satış SonrasıDestek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Fiziksel MekanGüvenliğinin Temini

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

17. Kılık ve Kıyafet:

·        Risk YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        İş Sağlığı/GüvenliğiFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        Faaliyetlerin Mevzuata UygunYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

   21.Sağlık Bilgileri:

·        Yetkili Kişi, Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin YanHaklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Çalışan AdaylarınBaşvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        ÇalışanAdayı/Stajyer/Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

23. Ceza Mahkumiyetin Ve Güvenlik Tedbirleri:

·        Ziyaretçi KayıtlarınınOluşturulması ve Takibi

·        Yönetim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        Yetkili Kişi,Kurum veKuruluşlara Bilgi Verilmesi

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        Saklama ve ArşivFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Risk Yönetimi SüreçlerininYürütülmesi

·        Organizasyon ve EtkinlikYönetimi

·        İş GüvenliğininSağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        İnsan KaynaklarıSüreçlerinin Planlanması

·        İletişim FaaliyetlerininYürütülmesi

·        İçDenetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Hukuk İşlerinin Takibive Yürütülmesi

·        Fiziksel MekanGüvenliğinin Temini

·        Faaliyetlerin MevzuataUygun Yürütülmesi

·        Erişim YetkilerininYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Çalışan AdaylarınBaşvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

·        Acil Durum YönetimiSüreçlerinin Yürütülmesi

 

24. Biyometrik Veri:

·        Veri SorumlusuOperasyonlarının Güvenliğinin Temini

·        İş SürekliliğininSağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·        İş FaaliyetlerininYürütülmesi/Denetimi

·        Fiziksel MekanGüvenliğinin Temini

·        Faaliyetlerin Mevzuata UygunYürütülmesi

·        Erişim YetkilerininYürütülmesi

·        Denetim/EtikFaaliyetlerinin Yürütülmesi

·        Çalışanlar İçin İş Akdive Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

·        Bilgi GüvenliğiSüreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

d)     Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

 

KESKİNOĞLU olarak kişisel verilerinizin işlenmesüreçlerinde 6698 sayılı kanun, ilgili mevzuatlar ve Kişisel Verileri KorumaKurulunun vermiş olduğu kararlar çerçevesinde belirlenen idari ve tekniktedbirleri almaya azami derece önem göstermekteyiz.  

KESKİNOĞLU, gerekli idari ve teknik tedbirlerialarak şirket içi yada dışından oluşabilecek risklere karşı kişisel verilereyetkisiz erişimi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşaedilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemektedir. KESKİNOĞLU, kişiselverileri işlerken aşağıda tanımlı idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

İdari Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

·        Kişisel Veri EnvanteriHazırlanması

·        Kurumsal Politikalar(Erişim, Bilgi Güvenliği, Kullanım, Saklama, İmha vb.)

·        Sözleşmeler (VeriSorumlusu-Veri Sorumlusu, Veri Sorumlusu - Veri İşleyen arasında)

·        GizlilikTaahhütnameleri

·        Risk Analizleri

·        İş Sözleşmesi, DisiplinYönetmeliği (Kanuna Uygun Hükümler İlave Edilmesi)

·        Kurumsal İletişim (KrizYönetimi, Kurul ve İlgili Kişiyi Bilgilendirme Süreçleri, İtibar Yönetimi vb.)

·        Eğitim ve FarkındalıkFaaliyetleri (Bilgi Güvenliği ve Kanun)

·        Veri Sorumluları SicilBilgi Sistemine (VERBİS) Bildirim

Teknik Tedbirlere Yönelik Uygulamalar:

·        Yetki Matrisi

·        Yetki Kontrol

·        Kullanıcı Hesap Yönetimi

·        Ağ Güvenliği

·        Uygulama Güvenliği

·        Sızma Testi

·        Saldırı Tespit veÖnleme Sistemleri

·        Log Kayıtları

·        Veri Kaybı ÖnlemeYazılımları

·        Yedekleme

·        Güvenlik Duvarı

·        Güncel Anti-VirüsSistemleri

·        Silme, Yok Etme, AnonimHale Getirme

KESKİNOĞLU olarak kişisel verilerinizingizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz. Bu kapsamda yukarıda belirtilenidari ve teknik tedbirleri alarak veri güvenliğini sağlıyoruz. Yukarıda sayılanidari ve teknik tedbirler alınmasına rağmen serverlarımıza yapılması muhtemel saldırılarsonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya yetkisiz üçüncü kişilerin elinegeçmesi durumunda, KESKİNOĞLU bu durumu derhal sizlere ve Kişisel VerileriKoruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.

e)     Kişisel VerilerinAktarımı

KişiselVerileriniz, insan kaynakları politikalarımızın en iyi şekilde planlanması veuygulanması, ticari ortaklıklarımızın ve stratejilerimizin doğru olarakplanlanması ve yürütülmesi, şirketimizin ve iş ortaklarımızın hukuki,ticari ve fiziki güvenliğinin temini, şirketimiz kurumsal isleyişininsağlanması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerimizinen iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla; şirketimiz tarafından sunulanürün ve hizmetlerin müşterilerimizin talep, ihtiyaç̧ ve isteklerinize göreözel hale getirilerek önerilmesi, veri güvenliğinin en üst düzeydesağlanması, veri tabanlarının oluşturulması, şirketimizinternet sitesinde sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, şirketimize talep veşikâyetlerini iletenler ile iletişime geçilmesi, şirketimiz internet sitesindeoluşan hataların giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 8. ve9. maddelerinde belirtilen şartlar kapsamında aktarılır.

 

KişiselVerileriniz; hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize,iştiraklerimize, işbirliği içinde bulunduğumuz şirket ve kurumlara, akdi veyakanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla dışarıdan hizmetaldığımız şirketlere, yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilir. Yapılan buaktarımların niteliği ve paylaşım yapılan taraflar, veri sahibi ve KESKİNOĞLUarasındaki ilişki türüne ve niteliğine, aktarımın amacına ve ilgili yasaldayanağa bağlı olarak değişmekte olup, bu taraflar genel itibariyle aşağıdakigibidir:

 

 • Hukuk Büroları Gibi Yasal Merciler ve Yasal Amaçlı Faaliyetlerde Destek Alınan Kurumlar,
 • Koordinasyon, İş Birliği ve Verimliliğin Sağlanması Amacıyla KESKİNOĞLU Bünyesindeki İş Birimleri,
 • Finansal İşlemlerin Gerçekleşmesine Olanak Sağlayacak Bankalar,
 • İş Kazası Durumunda Sağlık Kuruluşları veya Hastaneler,
 • Kapasite Raporu İçin İlgili Kurumlar,
 • Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişiler
 • İş Ortaklarımız
 • Topluluk Şirketlerimiz
 • Herkese Açık, İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımız
 • Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlar
 • Hissedarlarımız
 • Tedarikçilerimiz

 

f)       Kişisel Verilerin Saklama Süreleri ve İmha Yöntemleri

Kişisel verilerinizin saklamasüresine ilişkin esaslar aşağıdaki şekildedir:

● Şirket faaliyetlerine ilişkintabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmiş isesöz konusu veri en az belirlenen süre kadar.

● Şirket faaliyetlerine ilişkintabii olunan yasal mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmemişse,veri işleme faaliyeti için belirlemiş olduğumuz amaçlar doğrultusunda 6698Sayılı Kanunun İlkelerini gözetmek suretiyle belirlenen süre kadar.

Kişisel verileriniz yukarıdabelirtilen süreler sonunda silme ve yok etme yöntemleri kullanılarak imhaedilmektedir.

g)     İlgili Kişilerin Hakları

6698 sayılı Kanunun 11.maddesikapsamında verisi işlenen gerçek kişiler olarak dilediğiniz her zamantarafımıza başvurarak aşağıda sıralanan haklarınızı kullanabilirsiniz.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenip İşlenmediğini Öğrenme,
 • Kişisel Verileri İşlenmişse Buna İlişkin Bilgi Talep Etme,
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacını Ve Bunların Amacına Uygun Kullanılıp Kullanılmadığınım Öğrenme,
 • Yurt İçinde Veya Yurt Dışında Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişileri Bilme,
 • Kişisel Verilerin Eksik veya Yanlış̧ İşlenmiş̧ Olması Halinde Bunların Düzeltilmesini İsteme,
 • Kanun’un 7 Nci Maddesinde Öngörülen Şartlar Çerçevesinde Kişisel Verilerin Silinmesini veya Yok Edilmesini İsteme,
 • Kanun’un 11. Maddesinin (D) Ve (E) Bentleri Uyarınca Yapılan İşlemlerin, Kişisel Verilerin Aktarıldığı Üçüncü Kişilere Bildirilmesini İsteme,
 • İşlenen Verilerin Münhasıran Otomatik Sistemler Vasıtasıyla Analiz Edilmesi Suretiyle Kişinin Kendisi Aleyhine Bir Sonucun Ortaya Çıkmasına İtiraz Etme,
 • Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Olarak İşlenmesi Sebebiyle Zarara Uğraması Halinde Zararın Giderilmesini Talep Etme

Yukarıda belirtilmiş olan vefakat bunlarla sınırlı olmayacak şekilde Kişisel verileriniz ile ilgili başvuruve taleplerinizi, Kanun’un uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi KişiselVerilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak ilgili tesise şahsen yada Noter Kanalı ileyazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronikimza, mobil imza ya da tarafımıza daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizdekayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle http://www.keskinoglu.com.tr/üzeriden iletebilirsiniz. Şirketimiz başvurudayer alan taleplerinizi, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve herhalükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak sözkonusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenentarifedeki ücret alınabilir.

 

SAYGILARIMIZLA,

KESKİNOĞLU TAVUKÇULUK VEDAMIZLIK İŞLETMELERİ SAN. TİC. A. Ş.

 

 

Unvan : Keskinoğlu Tavukçuluk Ve Damızlık İşl. San. Ve Tic. A.Ş.
Mersis no : 0548000587400012
E-mail adresi : info@keskinoglu.com.tr
Posta adresi : Kayalıoğlu Mah. İstiklal Cad. No:140 45200 Akhisar - Manisa